title 1193 o neu2

Colors: Cyan Color

Rüde : Allaikha´s Mashiko
Hündin: We-Sedso Wannica

Decktag: 19.12.2018
Wurftag: ca. 20.02.2019

Rüde : Sutamuroku Quequeg Oth
Hündin: Shin Shin Of The Little Sun

Decktag: 14.12.2018
Wurftag: ca. 15.02.2019

Rüde: Kichirou Ryunosuke-Go Samurai Yashiki 
Hündin: ET.S Kabukiken Emiko

Decktage: 17.11.2018 - 19.11.2018
Wurftag: ca. 19.01.2019